Acasa Social Profesorii au noi obligații, stabilite de codul de etică – Vezi AICI Codul de Etică

Profesorii au noi obligații, stabilite de codul de etică – Vezi AICI Codul de Etică

37 min read
0
0
422

Consiliul Național de Etică din cadrul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a elaborat primul cod de etică pentru învățământul preuniversitar de stat, dar și privat, care fixează valorile și principiile de bază pentru cadrele didactice, dar și ce le este permis și interzis în relația cu părinții și elevii, aceștia din urmă fiind denumiți în cod educabili.

Cadrelor didactice le este interzis să fie agresive fizic sau verbal în relația cu elevii și să facă meditații cu aceștia prin constrângere. Noul cod însă stabilește faptul că dascălii au voie să recomande auxiliare curriculare părinților sau materiale didactice, fără a li se impune să le cumpere.

Forma finală a acestui cod a fost adoptată în aceste zile și trebuie făcută cunoscută în rândul cadrelor didactice, dar și personalului didactic auxiliar. Codul de etică stabilește principiile care trebuie să stea la baza derulării activității didactice cum ar fi imparțialitate, obiectivitate, activitate în interesul public, ținută decentă. De asemenea, se stabilesc obligațiile cadrelor didactice în relația cu elevii, dar și ce anume le este interzis.

Personalul didactic are obligația de a le ocroti sănătatea fizică și morală a educabililor, ceea ce presupune supravegherea lor pe tot parcursul activităților derulate în unitatea de învățământ, dar și în cadrul activităților derulate în exterior. Sunt interzise agresiunile fizice și verbale și tratamentele umilitoare sau degradante în relația cu elevii.

Cadrele didactice au, de asemenea, obligația de a asigura protecție elevilor prin denunțarea oricărei forme de violență verbală sau fizică derulate asupra acestora. În noul cod sunt stabilite și care sunt activitățile care generează corupție între care solicitarea, colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea de servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial, ori sub amenințarea unor sancțiuni, oricare ar fi acestea.

De asemenea, tot activitate care generează corupție este și traficul de influență și favoritismul sau meditațiile cu proprii educabili, contra cost, prin constrângere. În relația cu părinții se stabilește faptul că personalul didactic nu va impune dobândirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite.

Codul de etică stabilește însă că în relațiile cu părinții, cadrele didactice pot recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, fără achiziționarea lor. În ceea ce privește cadrele didactice cu funcții de conducere și control, codul de etică prevede interzicerea oricărei forme de constrângere din perspectiva funcției deținute, dar și interzicerea oricărei forme de hărțuire a cadrelor didactice.

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar. (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic. (3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul deţinut. Art. 2. – Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective: a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod; b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice; c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar; e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. Art. 4.- Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

CAPITOLUL II VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 6. – Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; b) responsabilitate morală, socială şi profesională; c) integritate morală şi profesională; d) confidenţialitate; e) activitate în interesul public; f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; g) respectarea autonomiei personale; h) onestitate şi corectitudine intelectuală; i) respect şi toleranţă; j) autoexigenţă în exercitarea profesiei; k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează; m) respingerea conduitelor didactice inadecvate. Art. 7. – În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere: (1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin: a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor; c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual; e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale; (2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare. (3) Respectarea principiilor docimologice. (4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc; b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte; c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare; d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.); e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. (5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora. (6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive. (7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. Art.8. – În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental; b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile; c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali; d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative; e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă; f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială; g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite; h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului. Art. 9. – Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială: a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase; c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi; d) între persoanele din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare; e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale; f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.); h) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ; i) reacţia publică – prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale. Art. 10. – Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare; f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute; g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare; i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. Art. 11. – În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise: a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool; b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc; c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale; d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ; e) distribuirea materialelor pornografice; f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege; g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ. Art. 12. – În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru; d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL III RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

Art. 13. – (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică. Art. 14. – Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011. Art. 15. – Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale. (1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă. (2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor: a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă; b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică/a municipiului Bucureşti şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului; c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ; d) comisia judeţeană de etică/a municipiului Bucureşti, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011. (3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale. (4) Consilierea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE Art. 16. – Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora. Art. 17. – Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale. Art. 18. – (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Consiliului naţional de etică. (2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi sunt aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiţia ca numărul reprezentanţilor Consiliului naţional de etică să fie cel puţin egal cu 2/3 din numărul total al membrilor. (3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor. Art. 19. – Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Noul OUG trebuie aplicat si politistilor! Societatea civilă cere testarea obligatorie pentru droguri a agentilor la intrarea în serviciu! Semneaza petiția!

Pentru ca aparatele Drug Test „sunt bune” și noua lege este formulata ” …